Doelstellingen

Doelstelling 1

De cluster zal specifieke samenwerkingsobstakels (contracten, organisatie, management)  inventariseren en wegwerken door duidelijke afspraken vast te leggen tussen bouwpartners. De cluster bestaat uit een groep van voortrekkers die hiermee sneller en concreter aan de slag kunnen.

Doelstelling 2

De cluster wil bekende technologische noden oplossen (datacommunicatie, afspraken symbolen en meetcodes, lastenboekproblemen, verfijnde definiëringen van LOD’s …). De Cluster wil nieuwe meerwaarde voor de BIM-technologie scheppen door de ontwikkeling van databanken van bouwproducten (met marketingvoordelen voor fabrikanten) en ervan gebruik makende ‘kennisverpakkende’ reken- en informatietools. Vermits databanken een essentiële rol spelen in de BIM-context, zal de cluster zorgen voor de links tussen de Vlaamse bedrijven en de relevante nationale en internationale databanken. Het ontbreken van Vlaamse gegevens en producten in deze databanken is immers een bedreiging voor de export van talloze bouwproducten.

Doelstelling 3

De cluster zal Vlaamse softwareontwikkelaars in contact brengen met de betrokkenen, maar ook met de onderzoekswereld en de overheid. De BIM-gebruikers kunnen in de clusterwerking hun verlangens uiten op vlak van plug-insoftware die helpt om het werk beter te kunnen uitvoeren, met minder fouten en dus sneller.

Doelstelling 4

De Cluster zal ook werken aan competentieontwikkeling bij werknemers en aangesloten leden (via interne en externe opleidingen, via de realisatie van een ‘helpdesk’).

Doelstelling 5

Alle bereikte doelstellingen moeten zoveel mogelijk in overeenstemming met buitenlandse praktijken gebracht worden en omgekeerd dienen nieuwe verworvenheden ook geëxporteerd te worden naar en/of verdedigd te worden in het buitenland (in het bijzonder de databanken). Netwerking met het buitenland is belangrijk om de clusterbedrijven toe te laten de verworven BIM-technologie ook in het buitenland toe te passen zonder veel aanpassingsmoeilijkheden.