Missie, visie en doelstellingen

Missie, visie, doelstellingen en eerste programma

Missie: Cluster DigitalConstruction brengt digitale voorlopers binnen de bouwsector samen om, met het oog op procesbeheersing en digitalisering doorheen de hele keten. Samenwerken aan nieuwe referenties, en onderlinge informatie uitwisselen staat binnen de cluster voorop, ondersteund door digitalisering, kennis, ervaring en informatie uit te wisselen om samen noden en opportuniteiten hieromtrent te bespreken en verdere acties te lanceren. 

Naast deze missie, stelt Cluster Digital Construction de volgende visie voor:

  • Bedrijven binnen de waardeketen van de bouwsector samenbrengen rond nieuwe toepassingen en ontwikkelingen die de efficiëntie van het bouwproces verhogen: enerzijds om informatie uit te wisselen, anderzijds om voor deze ontwikkelingen samen referentiedocumenten of andere hulpmiddelen te initiëren.
  • Streven naar efficiëntere bouwprocessen door middel van het verhogen van de digitaliseringsgraad bij bedrijven binnen de ganse waardeketen van de bouwsector.
  • Relevante kennis opbouwen en verspreiden rond nieuwe ontwikkelingen op vlak procesoptimalisaties, (open)BIM en andere digitaliseringstoepassen, zowel binnen als buiten het netwerk van de cluster.
  • De Belgische vertegenwoordiging van BuildingSmart opnemen, en zodoende enerzijds de clusterleden te informeren over de internationale ontwikkelingen, en andersom ook Belgische input formuleren op de internationale werkzaamheden van BuildingSmart.

Programma:

Topicsgewijs ligt de volledige focus op Digitaal Bouwen: niet beperkt tot enkel BIM, maar ook de principes van Bouwindustrialisatie en de nieuwe technologieën die daarmee verbonden zijn (links naar scanning, drones, AR, VR, IoT, databanken, …). Specifiek voor technologiebedrijven wordt ook een samenwerking in kader van de demonstratie-acties ingewerkt. 

Het eerste voorstel van werkprogramma focust in eerste instantie op onderstaande aspecten, maar zal bevestigd worden in samenspraak met de actieve leden en stuurgroep via een bevraging. 

Thema Focus
Uitbreiding BIM-modelleerrichtlijnen Actieve opvolging via clusterleden – bespreking nieuwe richtlijnen (resultaten sprints), en opstarten specifiek project voor nieuwe sprints
Productdatabanken/e-producten WG-vergaderingen als input voor normalisatie-activiteiten (+ terugkoppeling EU-activiteiten) + try-outs PoC met bedrijven
Workshops implementatie EU-normen
Promotie OpenBIM en IFC Vervolg IFC-gids opzetten, evenals vertalen documentatie en vorming
Regelgeving en overheid Ondersteuning administraties om mogelijke bredere toepassingen voor BIM te illustreren (bvb. gebruik voor EPB-berekening,…), ondersteunen BIM-visie voor overheden,… (via start beperkte WG Overheden + rapportering naar clusterleden)
Netwerking en workshops 5 thematische workshops/jaar + 2 open events/jaar
Focus op digitale werf, link tussen BIM en productie, tools voor de bouwpberoepen, integratie met andere technologieën, enz.
Democentra – bedrijvengroep Implicatie bedrijven in demoscenario’s (verhaal/presentaties, hardware, software, locaties,…), via aparte bedrijfswerkgroep – 4-tal werkgroepvergaderingen per jaar
BIM-2-Production Stappenplan + case studies als startpunt voor specifieke vragen (opstarten bedrijfsprojecten, te documenteren)
Coördinatie + ledenwerking
Communicatie Updates BIMPortal, LinkedIn, artikels en presentaties
Software en technologie Bij voldoende interesse wordt hiervoor een specifieke werkgroep opgestart, die focust op interactie tussen technologie- en softwarebedrijven

Lidmaatschap:

Volgens Vlaio/Europese definitie (link)

Type bedrijf Bijdrage (€)
Grote en middelgrote ondernemingen 2800
Kleine ondernemingen 1200
“Micro”-ondernemingen 400
Buildwise-lid – Grote en middelgrote ondernemingen (vnl. bijdrage Bsi) 700
Buildwise-lid – Kleine ondernemingen (vnl. bijdrage Bsi) 300
Buildwise-lid – Micro-ondernemingen (vnl. bijdrage Bsi) 100
Federaties, kennisinstellingen en onderwijsinstellingen Engagement in natura

Aanmelding gebeurt via dit formulier. Deze vooraanmelding verplicht nog niet tot deelname, maar laat ons toe om in te schatten hoeveel bedrijven mee instappen. De cluster wordt effectief opgestart op het moment dat er minimaal 30 aanmeldingen binnen zijn.  De effectieve bevestiging volgt door betaling van de factuur. Op termijn wordt een groep van 50 tot 100 bedrijven geviseerd. 

Hieronder kan u de online toelichting Cluster Digital Construction bekijken!